Poslovni softver za knjigovodstvene agencije

Direktna i prva prednost ERP-a koja proizilazi iz centralizovanog sistema podataka i poslovnih procesa je ušteda vremena i eliminisanje nepotrebnih troškova. A to omogućava veći profit i bolje planiranje.

Prednosti ERP-a najuočljivije su u vođenju knjigovodstva, koji predstavlja krunu svakog preduzeća. U fokusu našeg rada je pružanje podrške baš tom najkompleksnijem delu poslovanja.

Knjigovodstveni softver (ERP) usklađen je sa zakonima Republike Srbije i podržava kompletno vođenje knjigovodstva.

Knjigovodstveni softver - specifikacija funkcionalnosti
Najvažnije funkcionalnosti
Sveobuhvatno vođenje knjigovodstva za neograničen broj klijenata
Umrežavanje svih klijenata sistemom razmene podataka na daljinu
Direktan pristup i izvoz podataka na portal e-Porezi Poreske uprave RS, elektronska predaja obrazaca za plate i poreskih prijava za PDV, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika
Mogućnost pristupa podacima sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama (pod uslovom da imate pristup internetu)
Razmena i sinhronizacija podataka između klijenta i knjigovodstvene agencije kao i vaša direktna povezanost sa svakim od njih, čime je smanjena ili potpuno eliminisana papirologija i mogućnost ljudske greške
Unos podataka u sistem samo jednom i automatski prenos dokumenta iz jednog oblika u drugi, sa nasleđivanjem i praćenjem sleda
Mogućnost istovremenog rada sa istim dokumentima i kod klijenta i u agenciji
Mogućnost unosa i obrade jednog dela poslovanja od strane klijenta, a drugog sa vaše strane
Elektronsko slanje dokumenata nadležnim državnim institucijama i klijentima
Automatski prenos rezultata u program NBS ili u .xml datoteku
Mogućnost izvoza izveštaja u različite programe radi dalje obrade i analize
Objedinjen sistem vođenja i praćenja finansijskih i računovodstvenih funkcija
Više valutno poslovanje (kursne liste)
Uvid u više od 150 različitih izveštaja za analizu poslovanja za potrebe klijenata i nadležnih institucija
Mogućnost arhiviranja podataka na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou
Administriranje prava pristupa korisnika i mogućnost da se određenim korisnicima ograniči pristup podacima
Usklađenost sa svim promena u zakonodavstvu
Standardizacija i integracija poslovnih procesa i sistema
Kvalitetna i stručna podrška i održavanje
Mogućnost nadogradnje, ažuriranja i prilagođavanja softvera novim tržišnim zahtevima kao i potrebama knjigovodstvene agencije (npr. promenama broja klijenata i/ili radnika u agenciji)
Stabilnost, bezbednost, pouzdanost, brzina, logičnost i jednostavnost
Sigurnost i tajnost podataka
Usaglašenost sa MRS (Međunarodni računovodstveni standardi) i RSS 33, tj. srpskom zakonskom regulativom
Robno-materijalne knjige
KEPU knjige
Trgovačke knjige
PDV knjige ulaznih i izlaznih računa
Knjiga PK1
Izveštaji za otkrivanje grešaka koji remete balans knjiga i stanja na lagerima
Finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga)
Kompletan kontni okvir
Zasnovanost na fleksibilnom kontnom planu, gde se na nivou pojedinačnog konta može određivati sintetika i željena analitika i viševalutna evidencija prometa
Automatski obračun i knjiženje svih podataka, dokumenata i obračuna u glavnu knjigu, na osnovu unapred definisanih ali promenljivih shema knjiženja, pregled knjiženja s mogućnošću naprednog filtiranja (sve bazirano na knjigovodstvenim pravilima)
Automatski prenos i preknjižavanje
Automatsko zatvaranje klasa i formiranje poslovnih rezultata finansijske godine
Automatsko formiranje početnih stanja
Izrada ulaznih i izlaznih kalkulacija
Obračun PDV-a
Izrada Završnog računa, Bruto bilansa, Zaključnog lista, Bilansa stanja i uspeha
Izrada kontrolnih listi na osnovu kojih se može proveriti neslaganje operativnih sa knjigovodstvenim podacima
Mogućnost zabrane retroaktivnog unosa dokumenata u proknjiženi period
Mogućnost analitičkog knjiženja prihoda, rashoda i poreza u zavisnosti od objekta/skladišta
Mogućnost knjiženja rashoda sirovina i repromaterijala na osnovu izdatih Trebovanja ili na osnovu izdatih Radnih naloga
Automatska korekcija greške zaokruženja po kontima i iznosu
Automatsko vezivanje uplata (iz izvoda) sa ulazno/izlaznim dokumentima
Određivanje potrebne analitike za svaki konto
Mogućnost paralelnog deviznog vođenja stanja na kontu
Kreiranje dodatnih specifičnih tipova naloga za knjiženje
Kadrovi i plate
Evidencija kadrova i obračun zarada i naknada
Obračun dodataka koji nemaju karakter zarade (zakup, prevoz, službeni put) OPJ-1,OPJ-3,OPJ-4,OPJ-7,OPJ-8
Ugovori o delu
Automatska štampa svih OD,OPJ i dr obrazaca vezanih za obračun zarada
Automatska izrada virmana
Evidencija i obračun obustava
Isplata zarada u više rata, bonusi i stimulacije
Mogućnost isplata zarada odvojeno za svaku radnu jedinicu
Samostalni unos minimalnih i maksimalnih iznosa osnovica, cene radnog sata, neoporezivog iznosa
Obračun specifičnih zarada (po čl. 45 st. 2 stariji od 45 god, po čl. 45 st. 1 stariji od 50 god, po čl. 45 st. 2 mlađi od 30 god, po čl. 45 st. 2 pripravnici, po čl. 45b st. 1 invalidi, oslobođenje za penzionere, po Uredbi o podsticanju zapošljavanja mlađi od 30 ili stariji od 45 god)
Osnovna sredstva
Evidencija i obračun osnovnih sredstava i sitnog inventara
Obračun redovne i poreske amortizacije sredstava
Ispravka vrednosti, nadgradnja i razgradnja
Privremeni obračun amortizacije sredstava
Skup posebnih izveštaja u skladu sa MRS
Dokumenti robno-materijalni (komercijalni)
Automatski prenos dokumenta iz jednog oblika u drugi, sa nasleđivanjem
Ponude, predračuni, računi i računotpremnice
Maloprodajni računi i pazari
Otpremnice, reversi, sopstvena potrošnja, reklama/uzorci
Blagajna (redovna, devizna, hartije, bonovi)
Ulazni računi za robu i troškove
Ulazni računi po poslovnim karticama
Ulazni avansni računi i predračuni
Radni nalozi, trebovanja i prijemnice
Knjižna odobrenja i zaduženja
Virmani
Nalozi i trebovanja za doradu robe
Interni nalozi za prijem i otpremu robe
Sistem ručnih rezervacija robe
Sistem pribeleški (poruka) uz dokumente
Komisiona prodaja
Skladišta i objekti
Rad sa uvoznom robom i reeksport
Rad sa proizvodima po porudžbini
Rad sa komisionarima
Rad sa skladištima sirovina i materijala
Rad sa skladištima gotovih proizvoda
Rad sa carinskim skladištima
Rad sa veleprodajnim skladištima
Rad sa veleprodajnim skladištima
Rad sa maloprodajnim skladištima
Šifarnik artikala i kataloga
Kategorisanje artikala
Alternativne jedinice mera
Automatsko kreiranje uvoznih deklaracija
Unos i održavanje osnovne sličice artikla
Unos dodatnih šifara i naziva vezanih za komitenta
Kreiranje cena u zavisnosti od pripadnosti katalogu/podkatalogu
Kreiranje cenovnika i automatska nivelacija
Komitenti (kupci i dobavlječi)
Sektori i filijale komitenta
Lica za kontakt i proširene informacije
Organizacija grupa komitenata
Stalni popusti komitenata (procenat)
Rok za plaćanje i limit dugovanja
Brisanje dupliranih kartica i automatski prenos s jedne na drugu
Dnevnik beleški komunikacije sa komitentom
Kreiranje rabatnih grupa
Prošireni sistem izveštaja o prometu
Najvažniji finansijski izveštaji
Bilans stanja
Bilans uspeha
Zaključni list
IOS kupci
IOS dobavljači
KEPU knjiga
PDV knjige izlaznih i ulaznih računa
Pomoćna PDV evidencija:Knjiga avansnih računa, Knjiga Pazara, Knjiga uvoznih računa, Knjiga primljenih avansnih računa
Obrazac M-4K
Obrazac PPP
Obrazac PPPDV
150 različitih izveštaja za analizu poslovanja za potrebe klijenata i nadležnih institucija